Studia podyplomowe „Programowanie i nowe technologie w edukacji”

Studia umożliwiają nabycie kompetencji z zakresu programowania, nowych technologii, dydaktyki medialnej, myślenia komputacyjnego, etyki w cyberprzestrzeni, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, komunikacji społecznej oraz koncepcji właściwych dla współczesnych uwarunkowań edukacyjnych i aktualnych kierunkach rozwoju multimedialnego środowiska dydaktycznego.
Prowadzone są przez dwie jednostki akademickie Uniwersytetu Pedagogicznego – Studium Kształcenia Nauczycieli i Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego oraz partnerów zewnętrznych z branży IT wraz z Europejskim Centrum Szkoleniowym, zapewniają wysoki poziom nauczania i dostęp do szerokiego zestawu oprogramowania systemowego, projektowego i programistycznego.

Studia składają się z 2 semestrów. Semestr 1 obejmuje zajęcia obligatoryjne dla wszystkich studentów i dotyczy metodyki nauczania programowania, algorytmiki, różnych języków programowania oraz nauczania zdalnego. Z kolei semestr 2 składa się z pięciu modułów: programowanie rozszerzone, trening interpersonalny, programowanie rozszerzone (drugi język programowania), innowacje w edukacji, kompetencje kreacyjne w mediach, z których student wybiera dwa obowiązkowe oraz jeden fakultatywny. Przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku studiów (tj. posiadających tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny). Studia adresowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką a szczególnie do nauczycieli szkół podstawowych, którzy planują prowadzenie zajęć z zakresu programowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, do nauczania w szkole niezbędne są studia nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Więcej informacji: http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=984

Plan studiów – wymiar godzin

 Szkolenie dla nauczycieli „Mediacje szkolne”
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Mediacje szkolne”, które odbędzie się w dniach 14-17.09.2017 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie. 

Kurs uzyskał akredytację Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności rozwiązywania konfliktów w szkole, skutecznej komunikacji i negocjacji z uczniem oraz warsztatu pracy mediatora szkolnego.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy psychologii konfliktów szkolnych
 2. Podstawy komunikacji w mediacjach szkolnych
 3. Mediacje oświatowe, szkolne i rówieśnicze
 4. Podstawy prawne mediacji w szkole
 5. Zasady mediacji i etyka mediatora szkolnego
 6. Monolog mediatora szkolnego i etapy mediacji
 7. Techniki mediacyjne
 8. Szkolne Kluby Mediatora
 9. Trening umiejętności mediacyjnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 650 zł/os. Termin zgłoszeń mija 10 września 2017.

Zapraszamy do kontaktu: telefonicznego (12) 662 7007, mailowego: eckum@up.krakow.pl


 „Mediacje  – szkolenie bazowe”
I edycja w Krakowie
Dwa zjazdy: 28-29 października i 4-5 listopada 2017  w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.

Kurs uzyskał akredytację Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

Tematyka zjazdów:
• Mediacja – czym jest a czym nie jest
• Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów
• Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
• Mediacja a inne sposoby zarządzania konfliktami – analiza porównawcza
• Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji
• Zasady ogólne mediacji i rola mediatora w praktyce
• Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności
• Techniki komunikacji w mediacji
• Monolog mediatora – zasady ogólne
• Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora
• Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania
• Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu
• Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem
• Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu Mediatorzy Polscy
• Ćwiczenia symulacyjne – opracowanie własnego monologu mediatora
• Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania
• Techniki komunikacji w planowaniu i prowadzeniu spotkania mediacyjnego
• Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne – trening umiejętności.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 680 zł/os. Termin zgłoszeń mija 20 października 2017.

Zapraszamy do kontaktu: telefonicznego (12) 662 7007, mailowego: eckum@up.krakow.pl


Finał Międzynarodowego Konkursu Programowania Baltie 2017

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbył się finał międzynarodowego konkursu programowania w języku wizualnym Baltie, współorganizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Multimedialnego, firmę SGP Systems – właściciela marki Baltie, Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, Intel, Fundację Pro Futuro oraz Akamai Technologies. W budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9, jednej z 20 placówek konkursowych, 57 uczniów z Małopolski rywalizowało z pozostałymi 609 zawodnikami z Polski, Czech i Słowacji. Pierwszy etap konkursu zgromadził 12 924 uczniów podzielonych na cztery kategorie wiekowe.

W trakcie finału konkursu,  Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego gościło twórcę języka programowania Baltie – Pana Bohumíra Soukupa, który osobiście gratulował zwycięzcom poszczególnych kategorii.

Oficjalne rozdanie nagród dla uczniów z Małopolski odbyło się 17 czerwca 2017 r. w sali teatralnej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie. Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego reprezentowane było przez Panią dr Wiolettę Skrzypek.


Konferencja „BalticSTE 2017”

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych: dr Karolina Czerwiec, dr Renata Staśko i mgr Emanuel Studnicki wraz z Panią Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyną Potyrałą wzięli udział w wymianie doświadczeń naukowych i edukacyjnych w ramach konferencji „BalticSTE 2017” poświęconej nowym technologiom i nauce w globalizującym się świecie
w kontekście wyzwań stojących przed nowym pokoleniem. Konferencja miała miejsce na Uniwersytecie Szawelskim na Litwie w dniach 11-15.06.2017. Pani Prorektor udzieliła wywiadu mediom uniwersyteckim i zadeklarowała chęć dalszej współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytetem Szawelskim.

Szczegółowe informacje


Międzynarodowy Konkurs Programowania Baltie 2017

Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego współorganizuje wraz z firmą SGP Systems – właścicielem marki Baltie oraz Partnerami (Intel, Fundacją Pro Futuro, Katolicką Szkołą Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, Akamai Technologies), finał międzynarodowego konkursu programowania w języku wizualnym Baltie.
Uczestnikami konkursu będą uczniowie z Polski, Czech i Słowacji podzieleni na cztery kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VI, gimnazja, licea.
10 czerwca 2017 r. w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9, 57 uczniów z Małopolski zmierzy się w czasie rzeczywistym z zawodnikami z kilku miast Polski, Czech i Słowacji, rozwiązując zadania konkursowe.
Podczas finału konkursu, obecny będzie twórca języka programowania Baltie – Pan Bohumír Soukup.

W ramach VII edycji Małopolskiego Dnia Uczenia się, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz z Partnerami,
Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego zaprasza nauczycieli na bezpłatne warsztaty:

9 czerwca 2017

 • 14.30–16.00 – Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela. Warsztaty komputerowe w zakresie tworzenia nowoczesnego i multimedialnego środowiska dydaktycznego.
 • 16.15–18.00 – Programowanie dla nauczycieli. Warsztaty komputerowe poświęcone programowaniu wizualnemu w języku Baltie.

Warsztaty odbędą się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9.

Zapisy: tel. 12 662 70 07, eckum@up.krakow.pl

Szczegółowy harmonogram wydarzenia
 

VII-Miedzynarodowe-Seminarium-Nauka-Spoleczenstwo-Dydaktyka-program

Warsztaty dla nauczycieli – 27.04.2017r. 

  


Szkolenie dla nauczycieli „Mediacje szkolne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Mediacje szkolne”, które odbędzie się w dniach 12-14.05.2017 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie. 

Kurs uzyskał akredytację Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności rozwiązywania konfliktów w szkole, skutecznej komunikacji i negocjacji z uczniem oraz warsztatu pracy mediatora szkolnego.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy psychologii konfliktów szkolnych
 2. Podstawy komunikacji w mediacjach szkolnych
 3. Mediacje oświatowe, szkolne i rówieśnicze
 4. Podstawy prawne mediacji w szkole
 5. Zasady mediacji i etyka mediatora szkolnego
 6. Monolog mediatora szkolnego i etapy mediacji
 7. Techniki mediacyjne
 8. Szkolne Kluby Mediatora
 9. Trening umiejętności mediacyjnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 680 zł/os. Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2017.

Zapraszamy do kontaktu: telefonicznego (12) 662 7007, mailowego: eckum@up.krakow.pl

 


 

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego

Zapraszamy na Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego dnia  17 marca 2017 r. . Szczegóły wydarzenia znajdują się tutaj: http://www.up.krakow.pl/dzienotwarty 

 Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego oraz Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków Uniwersytetu Pedagogicznego podjęły współpracę w zakresie popularyzacji wiedzy poprzez organizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów.

Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków działa w ramach Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych Instytutu Techniki. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr Renata Staśko. 

 

 


22 lutego 2017 roku odbyło się seminarium zorganizowane w ramach Regionalnej Sieci Współpracy Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego. Tematem przewodnim były problemy dydaktycznej transformacji treści kształcenia w przedmiotach ścisłych.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w zakładce „Konferencje”.


 


Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, kadry zarządzającej oferowanych przez Uniwersytet Marcina Lutra w Halle oraz In-Dialogue-Leadership and organisation development (www.in-dialogue.org) w ramach programu Erasmus+. Szczegóły w poniższych załącznikach:

Informacje

Szkolenia


ECKUM Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

23 listopada 2016 r. podczas spotkania dotyczącego obszaru poradnictwa całożyciowego zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków), ECKUM odnowiło porozumienie z Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego.
Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat roli Partnerstwa w kontekście przedsięwzięć podejmowanych w Małopolsce w perspektywie kolejnych lat, m.in. planowania usług poradnictwa dla różnych grup odbiorców oraz wypracowania najważniejszych elementów działań w tym obszarze na rok 2017. Przedmiotem rozważań były również: ramy i standardy kompetencji i kwalifikacji przygotowywania do wykonywania danego zawodu oraz kwestia instytucji certyfikujących, standardy kompetencji przygotowania do zawodu i metody bilansu kompetencji WUP, różnice między doradcą zawodowym a doradcą edukacyjnym, projekty systemowe dla młodzieży prowadzone przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego („Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”), działania centrów kompetencji zawodowych oraz szkolnych punktów informacji i kariery prowadzone przez doradców zawodowych.

30 listopada 2016 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie (ul. Krupnicza 42 A, 31-123 Kraków) odbyło się spotkanie członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego poświęcone obszarowi potwierdzania i uznawania kwalifikacji ogólnych i zawodowych uzyskanych drogą pozaformalną i nieformalną. Przedstawiono również kontekst rozwoju obszaru kształcenia pozaformalnego dla różnych grup odbiorów planowany w przedsięwzięciach Województwa Małopolskiego. Podjęto też temat Partnerstwa na Rzecz Osób Młodych.22 listopada 2016 roku odbyło się II spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli w ramach Regionalnej Sieci Współpracy szkół ćwiczeń i placówek doskonalenia nauczycieli w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych (OIES) i Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy wsparciu organizacyjnym Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą UP.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w zakładce „Konferencje”.zrodla-logopolska-pomoc-logo

Droga studentko! Drogi studencie!

Chciałabyś/chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z edukację globalną? A może edukacja globalna nie jest Ci obca i chciałabyś/chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę i wykorzystać ją w przyszłej pracy
z dziećmi?

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, dzięki dofinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016 r. zaprasza na bezpłatne warsztaty, które odbędą się  12 grudnia 2016 r.  w godz. 15:30-17:00, w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego (sala nr 9, ul. Jęczmienna 9, Kraków). Patronat nad szkoleniem objęło Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM).

Podczas warsztatów zastanowimy się  czym jest edukacja globalna, dlaczego jest ważna, jakie tematy obejmuje, jakie stawia sobie cele oraz jakie postawy i wartości promuje. Jednocześnie, poprzez aktywizującą formę zajęć, zaprezentujemy Wam kilka ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej wykorzystywanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w pracy z najmłodszymi.

Szkolenie przeprowadzą doświadczeni trenerzy, na co dzień pracujący z dziećmi oraz posiadający doświadczenie w realizacji projektów dotyczących edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza:

https://goo.gl/forms/wNmxiCE1nZs7P4tC3

Do zobaczenia!

 Wydarzenie jest częścią projektu „Edukacja globalna dla najmłodszych (IV. edycja)”, realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.